Adatvédelmi nyilatkozat

vallalatiranyitasi-rendszer.hu

Bevezetés

A TRL Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a vallalatiranyitasi-rendszer.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény (Adatvédelmi nyilatkozat) tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://vallalatiranyitasi-rendszer.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi nyilatkozat) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

  • a Weboldalon kifejezetten megadott személyes adatok (lásd 1. pont)
  • a Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 2. pont).

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Deltek Maconomy

Ismerje meg a Maconomy vállalatirányítási rendszert!

1. Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1.1 Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a TRL Hungary Kft.

Székhelye: 1034, Budapest, Tímár utca 26.

Cégjegyzékszám: 11 09 007772

Telefonszám: +36 1 388 9850

Képviseli: Trenger Csaba

E-mail címe: info(kukac)trl(pont)hu

1.2 Kezelt adatok köre

1.2.1 Kapcsolatfelvétel

A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználóknak lehetőségük van megadni adataikat annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolat során a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

  • e-mail cím *
  • üzenet *
  • név *

Felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a “Kapcsolatfelvétel” űrlap kitöltésével és az „Üzenet elküldése” gombra való kattintással adja meg.

Amikor Felhasználó a Weboldalon kitölti a „Kapcsolatfelvétel” űrlapot, a látogató által megadott adatokat e-mailben továbbítjuk a TRL Hungary Kft. munkatársainak.

Az adatok továbbításának célja a látogató megkeresése a látogató által az űrlap kitöltése során az Üzenet szövege mezőben megfogalmazott tárgyban.

A kapott adatokat a Maconomy CRM rendszerében tároljuk, illetve a MailChimp e-mail küldő rendszerbe továbbítjuk.

A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

1.3 Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

1.3.1 Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel igénylés űrlapon a személyes adatok gyűjtésének elsődleges célja, hogy a kapcsolatfelvételt kezdeményező személyt a TRL Hungary Kft. munkatársai megkeressék az igényével kapcsolatban.

A gyűjtött személyes adatok másodlagos célja a kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek későbbi időpontban történő tájékoztatása a korábban általuk igényelt szolgáltatásokról és termékekről telefonos megkeresések és e-mail üzenetek formájában.

A gyűjtött személyes adatok kizárólag a TRL Hungary Kft. által forgalmazott szoftverek és a TRL Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatások értékesítése céljából kerülnek felhasználásra.

1.4 Adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok a Felhasználó kérésére 30 napon belül törlésre kerülnek.

1.5 A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Kapcsolatfelvétel űrlap kitöltése során a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és feltétlen hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Felhasználók kizárólag 18 éven felüli személyek adatait adahtják meg a Weboldalon.

1.6 A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

1.6.1 Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp https://mailchimp.com/)

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozás célja e-mailek kiküldése.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett kérésére és hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Adatkezelő és Adatfeldogozó között szerződés (Customer EU Data Processing Addendum) került megkötésre az adatfeldolgozás szabályairól.

1.7 Felhasználó jogai

1.7.1 Hozzáféréshez való jog

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az info(kukac)trl(pont)hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1034, Budapest, Tímár utca 26.

A tájékoztatás a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

1.7.2 Helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) vagy kiegészítését az info(kukac)trl(pont)hu e-mail címen vagy a 1034, Budapest, Tímár utca 26. postai címen.

A helyesbítés és kiegészítés a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a helyesbítést vagy kiegészítést a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

1.7.3 Törléshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Felhasználó jogosult indoklás nélkül kérni a személyes adatainak törlését az info(kukac)trl(pont)hu e-mail címen vagy a 1034, Budapest, Tímár utca 26. postai címen.

A törlés a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi a nyilvántartásában.

1.7.4 Elfeledtetéshez való jog

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelő Felhasználó személyes adatait kizárólag Adatfeldolgozónak (MailChimp hírlevél küldő rendszer) továbbítja, azokat további harmadik félnek nem adja ki.

Adatkezelő azokban az esetekben, amikor Felhasználó személyes adatait törli saját rendszeréből, azokat a MailChimp rendszeréből is törli.

1.7.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Adatkezelő jogos indokaival szemben.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info(kukac)trl(pont)hu e-mail címen vagy a 1034, Budapest, Tímár utca 26. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).

Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

1.7.6 Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül átadja számára a rá vonatkozó személyes adatokat.

Felhasználó jogosult indoklás nélkül kérni a személyes adatainak átadását az info(kukac)trl(pont)hu e-mail címen vagy a 1034, Budapest, Tímár utca 26. postai címen.

Az adatok átadása a személyazonosság igazolásával a levelezési cím és az e-mail cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő az adatok átadását a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi és eljuttatja Felhasználó személyes adatait a Felhasználó által megadott e-mail címre Microsoft Excel formátumban.

1.7.7 Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos érdeke miatt történik.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja annak megalapozottságát majd döntést hoz és döntéséről Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

1.7.8 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a közvetlen üzletszerzés érdekében tárolt rá vonatkozó személyes adatokat.

Felhasználó jogosult indoklás nélkül kérni a személyes adatainak törlését az info(kukac)trl(pont)hu e-mail címen vagy a 1034, Budapest, Tímár utca 26. postai címen.

A törlés a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával igényelhető.

Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elvégzi a nyilvántartásában.

2. A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk (cookie)

2.1 Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használata során a Felhasználóktól?

Amennyiben Felhasználó a Weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot (1. pont) úgy Adatkezelő semmilyen Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Weboldalra látogatással vagy az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató jelen 2. fejezetében meghatározott adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

2.2 Cookie-k

Jelen Weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat, („süti”-ket) használnak, amelyek a Felhasználók által használt számítógépek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében Felhasználók számítógépén tárolódnak.

Jelen Weboldal használata során Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Ezeket az adatokat Adatkezelő kizárólag a weboldal fejlesztése, elemzése érdekében használja fel.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Ilyen adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák alkalmazásával gyűjthetők.

2.2.1 Cookie-k funkciója

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het),
megkönnyítik a weboldal használatát,
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

2.2.2 Cookie-k elfogadása és elutasítása

Weboldal Felhasználója, látogatója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára.

Amennyiben Felhasználó számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen Weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja.

A cookie-kat Felhasználó számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Amennyiben Felhasználó nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe.

2.2.3 Cookie-k típusai

2.2.3.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy Felhasználó maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

2.2.3.2 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Adatkezelő a Weboldalon alkalmazza a Google, Inc. („Google”), mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy Felhasználók hogyan használják a Weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészőjében.

A „cookie”-k, („süti”-k)” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google szervereire továbbítja és ott tárolja.

A Google ezeket az adatokat a Weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak Adatkezelő részére történő összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokhoz használja.

A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a Felhasználók IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Felhasználók a böngészőjük beállításai segítségével visszautasíthatják a „cookie”-k, („süti”-k) használatát, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe.

Weboldal használatával Felhasználók hozzájárulnak adataik feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

2.2.3.3 Naplófájlok
Felhasználó böngészője automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például Felhasználó számítógépének IP címe, Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, Felhasználó domain neve, valamint Felhasználó által a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak, igénybevett funkciók használata.

Adatkezelő ezen adatok elemzésével próbálja a Weboldalt a Felhasználók igényei szerint optimalizálni.

2.3 Hogyan használjuk a Felhasználóktól gyűjtött információkat?

A fenti technológiák segítségével gyűjtött adatok nem alkalmasak a Felhasználók azonosítására, Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja.

Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy a Weboldal felhasználási statisztikáit elemezze.

2.4 A maconomy-erp.hu oldalon használt cookie-ek

2.4.1 Munkamenet (PHPSESSID):

A cookie segítségével biztosítja Adatkezelő a Weboldal alapvető használhatóságát, a megfelelő tartalmak megjelenítését, a visszalépést az előző oldalra, a kitöltött űrlapok visszaigazoló oldalainak kezelését és egyéb alapvető funkciókat. A munkamenet cookie a böngésző bezárásakor törlésre kerül.

2.4.2 Polylang Language (pll_language):

Adatkezelő a Polylang WordPress plugin segítségével biztosítja a Weboldal többnyelvű változatait, a plugin által elhelyezett cookie pedig a Felhasználó által beállított nyelvet jelöli. A Polylang Language cookie legkésőbb egy év után kerül törlésre. További információk: https://polylang.pro/doc/is-polylang-compatible-with-the-eu-cookie-law/

2.4.3 LinkedIn (bcookie, bscookie, lidc, leo_auth_token, visit, lang):

Adatkezelő a LinkedIn cookiekat a közösségi média platform beépített funkcióihoz használja, amelyek közé tartozik az oldal megosztása a LinkedIn rendszerében. A LinkedIn cookie legkésőbb két év után kerül törlésre. További információk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.4.4 Facebook (locale):

Adatkezelő a Facebook cookiet a közösségi média platform beépített funkcióihoz használja, amelyek közé tartozik az oldal megosztása a Facebook rendszerében. A Facebook cookie legkésőbb egy hét után kerül törlésre. További információk: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

2.4.5 Google Maps (NID):

Adatkezelő a Google Maps megoldást arra használja, hogy a Weboldalon megjelenítse irodáját a térképen. A Google Maps cookie legkésőbb hat hónap után kerül törlésre. További információk: https://policies.google.com/privacy

2.4.6 Google Analytics (_ga, _gid, _gat):

A Google Analytics megoldást Adatkezelő arra használja, hogy általános, statisztikai jellegű adatokat gyűjtsön a Weboldal Felhasználóiról, mint például a látogatók száma, az egyes oldalak megtekintésének száma, az oldalon eltöltött idő, a látogatók hozzávetőleges tartózkodási helye, a használt eszköz jellege, stb. A Google Analytics cookie adatait arra használjuk, hogy a Weboldalt jobbá tegyük és az esetleges hibákat kijavítsuk. A Google Analytics cookie legkésőbb két év után kerül törlésre. További információk: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2.4.7 Google Ads (IDE, test_cookie):

Adatkezelő a Weboldalon a Google Ads Conversion Tracking és Remarketing cookiekat használja. A Google Adwords Conversion Tracking cookie arra szolgál, hogy Adatkezelő megállapíthassa, hogy a Google Ad hirdetésekre kattintó Felhasználók hogyan használják a Weboldalt, illetve közülük hányan töltötték ki az Weboldalon található űrlapokat. A Google Adwords Conversion Tracking cookie legfeljebb 30 nap után törlésre kerül. További információk: https://policies.google.com/technologies/ads

A Google Adwords Remarketing cookie arra szolgál, hogy Adatkezelő a Weboldal látogatói számára a későbbiekben célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni más weboldalakon is. A Google Adwords Conversion Tracking cookie legfeljebb egy év után törlésre kerül. További információk: https://policies.google.com/technologies/ads

3. Egyéb rendelkezések

3.1 Linkek

Adatkezelő a Weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja a Weboldalról.

3.2 Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt illetve kezelt adatok védettek legyenek.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy megakadályozza a felvett, tárolt illetve kezelt adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik fél tekintetében, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, lehetőségei szerint meggyőződik arról, hogy azok eleget tesznek az adatbiztonság követelményeinek.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, káros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

3.3 Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info(kukac)trl(pont)hu e-mail címre vagy a 1034 Budapest, Tímár utca 26. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél.

3.4 Záró rendelkezések

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2020  február 16

TRL Hungary Kft.
Adatkezelő

Ismerje meg a Maconomy ERP rendszert!

Deltek Maconomy

A Maconomy vállalatirányítási rendszer a szolgáltató és projekt alapú cégek integrált megoldása.

Fedezze fel a Maconomy ERP előnyeit!

Nem találja, amit keresett?

Kérdése van?

Küldje el üzenetét!

13 + 4 =